Proponowany przez naszą firmę program WTDB - Sprawozdawczość Budżetowa, służy do tworzenia sprawozdań budżetowych w systemie miesięcznym i kwartalnym.   

Program Sprawozdawczość  Budżetowa  pomoże przy tworzeniu następujących druków:

  • Rb - 27s - z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego - generowanie danych dotyczących planu, należności i dochodów wykonanych.
  • Rb - 28s - z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego - generowanie danych dotyczących planu, zaangażowania, wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem.
  • Rb - 30 - sprawozdanie półroczne/roczne - z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.
  • Rb - 50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Informacja do sprawozdań pobierana jest ze wskazanych przez użytkownika kont księgowych. Wygenerowane zbiory danych mogą być modyfikowane, korygowane i uzupełniane o brakujące informacje. Utworzone sprawozdania mogą być drukowane na odpowiednich drukach. Istnieje możliwość przekazania danych do systemu "BudżetSTII".