System ma za zadanie ułatwić pracę księgowości majątkowej w jednostce gospodarczej o dowolnym profilu działania:

Podstawowe funkcje systemu to:

  • Ewidencja ilościowo-wartościowa stanu i ruchu środków trwałych (w tym gruntów) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dla każdego środka trwałego można zapamiętać dowolnie długi opis techniczny.
  • Obliczanie dla każdej pozycji z księgi inwentarzowej amortyzacji (umorzenia) metodą liniową ,"podatkową" lub degresywną (z wykorzystaniem ulgi inwestycyjnej) z możliwością wydrukowania planu amortyzacji. Gromadzenie informacji o amortyzacji (umorzeniu) narastająco w ramach roku i amortyzacji skumulowanej dla każdego przedmiotu ewidencji.
  • Możliwość zakodowania planu kont dotyczącego środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o dowolnej budowie. Dzięki temu można uzyskać syntetyczną i analityczną notę księgową, gdzie na kontach użytkownika zaksięgowane jest co miesiąc amortyzacja (umorzenie), przychody i rozchody środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  • Dostarczenie informacji o podziale amortyzacji na syntetyczne i analityczne konta układu rodzajowego kosztów, oraz na fundusze celowe.
  • Zbieranie i przetwarzanie informacji o ruchu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawie dokumentów OT, PT, LT i MT.

W ramach roku obrotowego można skorygować amortyzację (umorzenie) od dowolnego przedmiotu ewidencji poprzez odpowiednie wprowadzenie dokumentu, bez konieczności powtarzania naliczeń za poprzednie miesiące.

  • Emisja w postaci tabulogramu, danych ułatwiających wypełnienie sprawozdania rocznego. Automatyczne zamknięcie roku i przygotowanie bilansu otwarcia na rok następny.
  • Emisja tabulogramów wynikowych zastępujących tradycyjne karty inwentarzowe, księgi inwentarzowe i tabele amortyzacyjne. Każdy tabulogram może być drukowany w całości lub częściowo.
  • Automatyczna aktualizacja wyceny środków trwałych zgodnie z przepisami ogłoszonymi przez Ministra Finansów. Sparametryzowany moduł aktualizacji wyceny pozwala wprowadzić dowolną kombinację grup, podgrup i rodzajów środków trwałych oraz ich dat nabycia i współczynników przeceny. Na podstawie wprowadzonych współczynników program przecenia kartotekę oraz generuje raport z przeceny.
  • Automatyczne ustalenie różnic inwentaryzacyjnych między stanem ewidencyjnym a spisem z natury, oraz możliwość przeglądania i drukowania tych różnic.

Możliwe jest tworzenie dekretów do systemu "Finansowo-Księgowego".

System WST jest dostosowany do pracy z określonym rodzajem kolektorów baz danych i drukarek, które pozwalają na wdrożenie kodów kreskowych u Klienta. Ofertę na w/w sprzęt i zintegrowanie go z systemem WST przygotowujemy na życzenie Klienta.