crystal

Uprzejmie informujemy o dostępnej, nowej wersji programu Sprawozdawczość Budżetowa – WTDB.

Wprowadzone zmiany w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania  planu dochodów budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, mają zastosowanie

za okres sprawozdawczy rozpoczynający się od dnia 01 stycznia 2022 r.