esf

Od 1 października 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej i popisywania go kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i oczekiwaniom rynku opracowaliśmy system eSF, umożliwiający stworzenie Elektronicznego Sprawozdania Finansowego w formacie xml. W programie eSF można tworzyć oraz edytować takie elementy jak: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkowe i objaśnienia.

Na uwagę zasługuję fakt, iż system eSF umożliwia wczytanie poszczególnych danych do sprawozdania z systemu WFK, jak również pozawala na wprowadzenie danych ręcznie.