deklaracjaVat7

Ewidencja zakupu i sprzedaży prowadzona na potrzeby VAT w sposób precyzyjny musi odzwierciedlać kwoty transakcji podlegające opodatkowaniu. Poszczególne wpisy w ewidencjach oraz ich podsumowania są podawane z dokładnością do 1 grosza, czyli bez zaokrągleń. Tak sporządzona ewidencja stanowi następnie podstawę do sporządzenia deklaracji. Kwoty przeniesione z ewidencji VAT do deklaracji podatkowej należy zaokrąglić z dokładnością do 1 zł.

Należy jednakże pamiętać, że wyjątek stanowią jednostki, które zobligowane są do sporządzenia deklaracji VAT bez zaokrąglenia do pełnych złotych wyłącznie w celu przekazania jednostce nadrzędnej.

Aby sporządzić deklaracje VAT-7 w groszach należy w programie Faktury i Rachunki wybrać tę opcję w sposób następujący:

Program => Konfiguracja => Dane VAT7 => Zaznaczyć "Deklaracja Vat-7 ma być w groszach"

deklaracjaVat7

Kliknij na obrazek, aby powiększyć